• Přihlášení

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Název fotografických kurzů: Akademie produktové fotografie

Provozovatel: Photo Prague s.r.o.

Sídlo: Františka Kadlece 1514/4, Praha 8

IČ: 075 97 177

DIČ: CZ075 97 177

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232608

Telefon: 728410416

Email: post@filipobr.com

Kontaktní adresa: Nerudova 10, Praha 1

 

(dále jen „správce“)

 

 1. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
 3. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.akademieproduktovefotografie.cz (dále jen „internetové stránky“).
 4. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

 

Zpracovávané údaje

 1. Od okamžiku, kdy navštívíte internetové stránky, může správce zpracovávat Vaše osobní údaje. Jedná se o statistické cookies, a údaje, které správce používá k zajištění chytrých funkcí internetových stránek. Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR tedy správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje: IP adresy zařízení, z nichž přistupujete na internetové stránky; unikátní identifikátor, který Vám přidělují cookies Google Analytics; informace o využívání internetových stránek; informace o tom, odkud jste naše internetové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již internetové stránky navštívili.
 2. Výše uvedené údaje správce primárně zpracovává za účelem zajištění funkcionality internetových stránek. IP adresu a případně dalšími údaje o síťové komunikaci správce zpracovává za účelem předcházení a řešení incidentů, které by mohly mít za následek nefunkčnost nebo omezení chodu internetových stránek či by mohly vést k jejich zneužití (např. malware, kyberútoky, dávkové stahování dat ze služeb, přístup z anonymních webových prohlížečů apod.), a to na základě oprávněného zájmu správce.
 3. Čistě statistické údaje po jejich obdržení správce anonymizuje, agreguje a používá je jako globální ukazatele využívání internetových stránek. IP adresu a unikátní identifikátor pak správce zpracovává spolu s údaji o využívání internetových stránek, aby Vám při opakovaných návštěvách mohl zobrazovat personalizovaná doporučení, jak efektivněji využívat internetové stránky. V takovém případě je však správce zpracovává pouze tehdy, pokud mu udělíte dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR k ukládání cookies do Vašeho zařízení, resp. ke zpracování údajů s tím spojených.
 4. Dále správce zpracovává Vaše osobní údaje jakožto návštěvníka tehdy, pokud jej kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, telefonem či prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Instagram či Twitter; ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR jimi standardně budou: adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo; jméno a příjmení; IP adresy zařízení, z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář; síťové identifikátory přidělené správcem nebo službami Facebook, Instagram nebo Twitter; Vaše uživatelská jména na sítích Facebook, Instagram nebo Twitter.
 5. Tyto osobní údaje pak správce zpracovává na základě: a. Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, kterým se v tomto případě rozumí ukládání cookies a zpracování takto získaných údajů propojením s údaji o využívání služby tak, aby vám mohla být zobrazována personalizovaná doporučení, b. komunikace se zákaznickou podporou (před založením uživatelského účtu nebo při odhlášení z uživatelského účtu), což je správcův i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 6. Informace o tom, jak využíváte služby správce, jakož i informace získané z cookies, resp. jejich použitelnost pro shora uvedené účely, je omezena na dobu trvání smlouvy, tj. většinou po dobu jedné návštěvy internetových stránek, nejdéle však po dobu 2 let nebo do doby odvolání souhlasu v souladu s čl. 5 těchto zásad.
 7. Registrací vašeho uživatelského účtu a přihlášením do služby správce začíná zpracovávat Vaše osobní údaje.
 8. Ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR o Vás správce v souladu s výše uvedeným zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení; adresa elektronické pošty (e-mail); uživatelské jméno; adresa bydliště; telefonní číslo; IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do služby či případně z nichž byl učiněn požadavek přes kontaktní formulář; a další vybrané údaje ze systémových logů (údaje o prohlížeči, jazyk prohlížeče, datum/čas, apod.); údaje o Vašich preferencích v rámci využívání internetových stránek; informace o využívání internetových stránek a informace o tom, odkud jste internetové stránky navštívili, kdy jste je navštívili a opustili, či třeba kolikrát jste již internetové stránky navštívili; síťové identifikátory přidělené správcem nebo službami Facebook, Instagram či Twitter, Vaše uživatelská jména na těchto sítích a případně přidružené e-maily; další fakturační údaje (číslo bankovního účtu, IČ a DIČ); další údaje, které mohou vést k Vaší identifikaci (např. komentáře, poznámky); údaje o platbách.
 9. Tyto osobní údaje pak správce zpracovává za účelem: a. plnění kupní smlouvy a licenční smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a Všeobecných obchodních podmínek správce, kterým se rozumí poskytování a zpřístupňování online kurzů, zasílání vámi vybraných notifikačních e-mailů, ukládání a analýza informací o používání internetových stránek a poskytování personalizovaných doporučení pro usnadnění Vaší práce s internetovými stránkami na základě těchto údajů, vyhotovení a zasílání daňových dokladů, administrace plateb, informování o plánovaných změnách Všeobecných obchodních podmínek, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování o změnách v online kurzech; b. ochrany serverů před útoky a uživatelských účtů před zneužitím třetími stranami či zneužitím ze strany některých uživatelů, informování o plánovaných odstávkách a technické údržbě softwaru a hardwaru, což je správcův i Váš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; c. předcházení škod způsobených ztrátou, znehodnocením nebo poškozením dat pravidelným zálohováním internetových stránek, a to v rámci plnění smlouvy a oprávněného zájmu na řádném poskytování služeb; d. aby Vás správce mohl, v rámci jeho oprávněného zájmu, informovat, jaká zlepšení a novinky plánuje, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled, ve smyslu recitálu 47 GDPR.
 10. Další osobní údaje podle tohoto článku správce zpracovává po dobu trvání kupní smlouvy a licenční smlouvy, tj. po dobu trvání uživatelského účtu. E-mailovou adresu uchovává správce jednak po dobu nezbytnou pro zasílání novinek, a dále v rámci oprávněného zájmu, kdy Vás může oslovit s nabídkou jeho služeb ještě 12 měsíců po zániku uživatelského účtu. Vybrané osobní údaje může správce uchovávat maximálně 15 let po jeho zániku pro případ vzniku jakéhokoliv sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a Vámi vyplývajícího z kupní, licenční či jiné smlouvy. Dále správce může dokumenty, ve kterých budou obsaženy Vaše osobní údaje, uchovávat pro účely archivace, zejména pak daňové doklady obsahující Vaše osobní údaje může správce uchovávat po dobu 10 let od konce příslušného zdaňovacího období. Po uplynutí této doby vaše osobní údaje správce zlikviduje, leda by byl oprávněn tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.

 

Zpracování údajů na základě souhlasu

 1. Správce může zpracovávat Vaše osobní údaje také v případě, dáte-li mu k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Využívání internetových stránek není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu, díky Vašemu souhlasu Vám však správce může usnadnit práci s internetovými stránkami a souhlas mu může pomoci zlepšit jím poskytované služby.
 2. S výjimkou shora uvedeného souhlasu bude správce v rámci mezí případných dalších souhlasů zpracovávat zejména Vaší e-mailovou adresu, telefon, jméno a příjmení a případně doručovací adresu.
 3. Souhlas bude mít nejčastěji formu tickboxu, který naleznete např. při registraci, v případné webové anketě či dotazníků nebo jej správci udělíte aktivním krokem vyžadovaném v e-mailu.
 4. Souhlas můžete správci udělit k různým účelům společně nebo jednotlivě, např. pro zobrazování případných marketingových sdělení správce a pro jejich zasílání na Vaši e-mailovou adresu, nebo aby Vás správce mohl oslovovat telefonicky nebo e-mailem a nabízet Vám své služby a výrobky, tj. zasílat vám obchodní sdělení, informovat Vás o věrnostních akcích nebo událostech, případně aby Vaše osobní údaje mohly být v pseudonymizované podobě předmětem sociologického výzkumu nebo průzkumu trhu prováděného třetími osobami ke zkvalitnění služeb správce.
 5. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu správce může po dobu 5 let, není-li u vybraného souhlasu uvedeno jinak.

 

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Cookies

 1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetové stránky odešlou do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetovým stránkám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití internetových stránek a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
 2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies: a. Relační (tedy dočasné) soubory cookies správci umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. b. Trvalé soubory cookies správci pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naše internetové stránky. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit internetové stránky Vašim potřebám.
 3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto správce dovoluje informovat, že internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, správce zpracovává.
 4. Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
 5. K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti internetových stránek správce využívá soubory cookies. V případě, že mu k tomu udělíte svůj souhlas, správce může sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz informace o tom, jak internetové stránky používáte. Udělením svého souhlasu souhlasíte s propojením následujících služeb: Google, Facebook, Instagram, Twitter
 6. V případě, že mu k tomu udělíte svůj souhlas, správce kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předává těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na internetových stránkách; nepředává jim však Vaše identifikační údaje.

 

Předávání do třetích zemí

 1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

 

Informace a otázky

 1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.akademieproduktovefotografie.cz, nebo prostřednictvím e-mailu na post@filipobr.com.