• Přihlášení

Souhlas se zpracováním osobních údajů a odvolání souhlasu

Souhlasím, aby mi společnost Photo Prague s.r.o. se sídlem Františka Kadlece 1514/4, Praha 8 identifikační číslo: 03517012 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232608 (dále jen „Photo Prague“) zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). Tímto uděluji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“)

 

svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy

 

společností Photo Prague za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona o některých službách informační společnosti, a v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, a to na dobu 60 měsíců od udělení nebo do odvolání. Svým souhlasem prohlašuji, že jsem oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jsem osobou starší 15 let a jsem si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů. Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na Vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit zde. Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět; požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje společnost Photo Prague zpracovává; požadovat po společnosti Photo Prague vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit; požadovat po společnosti Photo Prague výmaz těchto osobních údajů; v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na společnost Photo Prague nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, ____________________

bytem ____________________

dat. nar. ____________________

 

tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a žádám, aby společnost Photo Prague s.r.o. se sídlem Františka Kadlece 1514/4, Praha 8 identifikační číslo: 03517012 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232608 (dále jen „Photo Prague“), jakožto správce osobních údajů, dále nezpracovávala mou e-mailovou adresu, kterou dosud zpracovávala za účelem zasílání obchodní sdělení e-mailem a aby tento osobní údaj nenávratně vymazala (či jinak odstranila) ze všech svých databází.

V _________ dne _________